ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 ชั่วโมง20
2ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง33
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง55
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง106
5ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง1612
6เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง4040
7ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง11
8ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 560 ชั่วโมง21
9การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
10เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2727