ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง1612
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2727
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง55
4ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 560 ชั่วโมง21
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง106
6ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง33
7การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
8เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง4040
9ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 ชั่วโมง20
10ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง11