ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยวิธีการ ไคเซ็น เชิงปฏิบัติการ 12 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการค้นหาเพื่อการลดหรือกำจัดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ 3MU 12 ชั่วโมง4040
3STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 ชั่วโมง4040