ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์(จากต้นกล้วย) 18 ชั่วโมง2020
3การจักสานผักตบชวา 18 ชั่วโมง2020