ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม 18 ชั่วโมง2020
2STEM Workforce เพื่อการปรับปรับปรุงการทำงาน ( STEM workforce forwards work improvement) 12 ชั่วโมง164164
3การตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 12 ชั่วโมง2020
4การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิผล 12 ชั่วโมง4848
5พื้นฐานวัสดุศาสตร์และโลหะวิทยาสำหรับงานหล่อ 12 ชั่วโมง4040
6พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน 12 ชั่วโมง7674