ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง4040
2การจักสานตะกร้าจากปอแก้ว 18 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ เห็ดสามรส) 18 ชั่วโมง2020