ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะประดิษฐ์จากเครื่องหนัง 18 ชั่วโมง4037
2การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 18 ชั่วโมง7474
3การทำยาอมสมุนไพร 18 ชั่วโมง2018
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 18 ชั่วโมง6060