ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่างานหัตถกรรมจักรสานด้วยศิลปะเดคูพาจ 12 ชั่วโมง2222
2การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียการ Breakdown เครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ STEM 12 ชั่วโมง8080
3การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการเบิกจ่ายและลดความสูญเสียในคลังสินค้า 12 ชั่วโมง8080
4การเพิ่มผลิตภาพขั้นตอนการเตรียมผิวชิ้นงาน และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ STEM 12 ชั่วโมง8887