ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2016
2การทำขนมไทย 1 30 ชั่วโมง2016
3การเพิ่มมูลค่าเรซิ่นเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2516
4การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2928