ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารวัสดุคงคลังและการจัดการคลังสินค้า 12 ชั่วโมง8484
2การคิดวิเคราะห์และวางแผนในกระบวนการทำงาน 12 ชั่วโมง4040
3การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต/บริการ 12 ชั่วโมง4343
4การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง4141
5การแปรรูปอาหารจากกะปิ 12 ชั่วโมง2222
6การบริหารจัดการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง4040