ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำโตํะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง2020
2อาหารว่างและขนมไทย 18 ชั่วโมง2121
3การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง283282
4การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง 18 ชั่วโมง6060