ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2626
2การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบคัมบัง 30 ชั่วโมง2525
3การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชั่วโมง2525
4พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ ๑ 30 ชั่วโมง2525