ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง5043
2การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ ประเภทอาหารจานเดียว 18 ชั่วโมง2525
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
4การทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
5การทำแป้งพวง 30 ชั่วโมง4040
6การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2019
7การประกอบอาหารส่งเสริมสุขภาพไทยสัปปายะ 30 ชั่วโมง2525
8การทำขนมอบ 30 ชั่วโมง2020
9การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
10การทำอาหารว่างและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 30 ชั่วโมง4242
11การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2524
12การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 30 ชั่วโมง2524
13การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2522
14การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2525
15การทำผลิตภัณฑ์ทำสมุนไพร 30 ชั่วโมง2019