ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2019
2การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง5043
4การทำอาหารว่างและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 30 ชั่วโมง4242
5การทำผลิตภัณฑ์ทำสมุนไพร 30 ชั่วโมง2019
6การทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
7การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2522
8การทำขนมอบ 30 ชั่วโมง2020
9การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
10การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ ประเภทอาหารจานเดียว 18 ชั่วโมง2525
11การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2524
12การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2525
13การทำแป้งพวง 30 ชั่วโมง4040
14การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 30 ชั่วโมง2524
15การประกอบอาหารส่งเสริมสุขภาพไทยสัปปายะ 30 ชั่วโมง2525