ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชั่วโมง106104
2ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 280 ชั่วโมง55
3การบำรุงรักษาด้วยตนเองเชิงปฏิบัติตามแนวคิดTPM 30 ชั่วโมง2323
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2220
5พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงานระดับ2 30 ชั่วโมง2215
6การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4033
7ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง3030
8ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง55