ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 240 ชั่วโมง322322