ระบบออกวุฒิบัตร

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน